Allmenne vilkår

A Generelt

1 Om Semantix

Med Semantix menes i disse allmenne vilkårene Semantix International Group AB og/eller annet selskap i Semantix-konsernet som kunden inngår oppdragsavtale med.

2 Anvendelsesområde

Disse allmenne vilkårene gjelder for samtlige oppdrag på oversettelsestjenester og tilknyttede tjenester mellom Semantix og kunden med mindre annet er skriftlig avtalt eller følger av gjeldende lovgivning.

B Oppdrag

1 Inngåelse av oppdrag

Avtaler om enkeltoppdrag inngås ved at kunden godtar Semantix’ tilbud, eller at partene på annen måte blir uttrykkelig enige om et oppdrag. I den grad oppdrag påbegynnes eller utføres uten skriftlig avtale eller ordrebekreftelse, gjelder disse vilkårene for anvendbare deler.

2 Utførelse av og underlag til oppdraget

Semantix’ arbeid skal utføres grundig og nøyaktig av kvalifisert personale i henhold til avtalen partene har inngått. Semantix følger god bransjeskikk. Dersom kunden og Semantix ikke har avtalt noe annet, benytter Semantix de metoder og standarder som normalt gjelder for Semantix.

Kunden skal gi Semantix de underlag som kreves for at Semantix skal kunne utføre oppdrag i henhold til avtalen. Semantix skal varsle kunden dersom nødvendige underlag ikke mottas. I den grad nødvendige underlag ikke mottas fra kunden, har Semantix rett til nødvendig tidsforlengelse samt økonomisk kompensasjon for påløpte kostnader. Dersom manglende underlag i vesentlig grad gjør det vanskelig for Semantix å utføre oppdraget, har Semantix rett til å kansellere oppdraget. Semantix har i så fall krav på erstatning fra kunden for det arbeidet som er utført frem til oppdraget ble kansellert, rimelige avviklingskostnader samt rimelig andel av tapt fortjeneste.

3 Leveringstid

Leveringstid avtales for hvert enkelt oppdrag.

4 Forsinket levering

Skulle Semantix levere for sent av årsaker som ikke skyldes kunden, kompenseres kunden med dagbøter på grunnlag av forsinkelsen med 0,15 % av ordrebeløpet (kontraktssummen) eksklusiv merverdiavgift for hver kalenderdag forsinkelsen varer for den forsinkede delen av leveransen, dog med maksimalt 15 % av ordrebeløpet for den forsinkede delen av leveransen. Dagboten løper for hver kalenderdag forsinkelsen varer, men er begrenset til maksimalt 100 kalenderdager. Dersom kunden er berettiget til det maksimale kompensasjonsbeløpet på grunn av forsinkelsen, kan han/hun kansellere oppdraget med hensyn til den forsinkede delen av leveransen. Dersom kunden kansellerer den aktuelle delen av oppdraget, blir det ikke utbetalt noen ytterligere erstatning utover det som er nevnt over. Så lenge dagboten løper, kan ikke kunden heve avtalen, såfremt forsinkelsen ikke skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra Semantix’ side.

Ved forsinkelse fra Semantix som, når det gjelder omfang eller på grunn av gjentakelse ved løpende produksjon, kan anses som vesentlig innenfor et oppdrag, har kunden rett til å kansellere oppdraget. Kunden skal i så fall betale for utførte deler, dog fratrukket dagbøter som nevnt over forutsatt at slik kompensasjon ikke er mottatt. Dette er den eneste konsekvensen ved forsinket levering fra Semantix.

5 Semantix’ ansvar for feil eller mangler

Semantix er ansvarlig for feil eller mangler som oppstår ved gjennomføring av en tjeneste, og som ikke er ubetydelige for kunden, dersom feilen eller mangelen ikke skyldes feil eller mangler i de underlagene kunden skal skaffe til veie, eller andre omstendigheter som skyldes kunden. Ved feil eller mangler som Semantix er ansvarlig for i det utførte oppdraget, skal Semantix rette opp feilen uten kostnad for kunden så snart som mulig.

Kunden skal gi eventuelle kommentarer til det leverte materialet senest fjorten (14) dager fra levering. Når det gjelder kommentarer som mottas etter denne tidsfristen, forbeholder Semantix seg retten til å kreve erstatning for justeringer som foretas, i henhold til gjeldende prisliste. Justeringer som foretas i forbindelse med kommentarer som mottas mer enn seksti (60) dager etter at materialet er oversendt, anses alltid som et nytt oppdrag og skal behandles deretter.

6 Taushetsplikt

Semantix skal behandle konfidensielle dokumenter og filer som Semantix får tilgang til gjennom oppdraget, som konfidensiell informasjon og ikke uten kundens samtykke utlevere disse til tredjepart, med unntak av Semantix’ ansatte, rådgivere eller konsulenter. Semantix skal sørge for at ansatte, rådgivere og konsulenter har inngått avtale om taushetsplikt overfor Semantix med tilsvarende innhold. Som konfidensiell informasjon regnes ikke informasjon som er eller blir allment kjent, eller som mottas av Semantix på annen rettmessig måte (utenfor oppdraget).

Semantix bryter ikke kravet om taushetsplikt dersom Semantix leverer oppdraget til kunden via samme leveringsmåte som kunden benyttet for å levere original og relatert materiale til Semantix, såfremt kunden ikke har bedt om annen leveringsmåte skriftlig.

7 Om eiendomsrett og bruksrett til sluttproduktet

Sluttproduktet som Semantix utarbeider for kundens regning, er, etter at kunden har betalt det i sin helhet, kundens eiendom og kan fritt benyttes av kunden. Semantix kan imidlertid fritt disponere og i sin videre virksomhet benytte ordlister og oversettelsesminner som er opprettet i forbindelse med oppdraget.

C Pris m.m.

1 Pris på avtalte tjenester

Pris avtales særskilt for hvert oppdrag.

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK).

2 Endringer og tillegg

a) Dersom kunden ber om en endring i tidsplanen, debiterer Semantix kunden i henhold til gjeldende prisliste for det merarbeidet endringen medfører.

b) Dersom kunden endrer oppdraget på annen måte, har Semantix rett til å kreve tilleggserstatning utover den allerede avtalte prisen. Som endring i henhold til ovennevnte regnes også at kunden innfører andre forutsetninger. Tilleggsdebitering skjer i henhold til gjeldende prisliste. For endringer og nytt materiale oppdaterer Semantix pris og leveringstid i henhold til endringenes omfang.

3 Kansellering

Kunden har rett til å kansellere et oppdrag før tiden forutsatt at kunden betaler Semantix for arbeid som er utført frem til varsel om kansellering, samtlige påløpte kostnader, rimelig avviklingskostnad samt rimelig andel av tapt fortjeneste.

4 Reisetid m.m.

Reisegodtgjørelse angis i tilbud eller bekreftelse av oppdraget. Reisetid utenom ordinær arbeidstid debiteres ekstra i henhold til særskilt avtale, såfremt slik reisetid ikke er inkludert i den avtalte betalingen.

Dersom det ikke er avtalt godtgjørelse for reise og kost, debiterer Semantix dette i henhold til faktisk kostnad. Semantix følger statens gjeldende satser hvis ikke annet er avtalt.

5 Merverdiavgift

Merverdiavgift er ikke inkludert i de prisene som angis i Semantix’ avtaler og tilbud, bortsett fra når de er rettet mot privatpersoner.

6 Betalingsvilkår

Etter kredittvurdering fakturerer Semantix kunden etter utført oppdrag. Betaling av Semantix’ utstedte faktura skal skje senest ti (10) dager etter fakturadato. Ved forsinket betaling blir det lagt til forsinkelsesrente i henhold til renteloven (1975:635).

Ved større oppdrag med en totalpris som overstiger 100 000 kr, og som ventes å pågå i mer enn tretti (30) dager, har Semantix rett til å kreve månedsvis fakturering eller forskuddsfakturering. Ved månedsvis fakturering debiterer Semantix på slutten av hver måned den andelen av oppdragets totalpris som er opparbeidet i løpet av måneden.

Ved forskuddsfakturering faktureres 30 % av avtalt eller beregnet totalpris ved bestilling. Dersom prosjektet omfatter flere delleveranser, forskuddsfakturerer Semantix kun hvis én eller flere prosjektdeler overstiger 100 000 kr og ventes å pågå i mer enn tretti (30) dager. Fakturabeløpet beregnes da ut ifra avtalt eller beregnet pris for delleveransen.

7 Heving av avtalen som følge av forsinket betaling fra kundens side

Dersom kunden er vesentlig forsinket med betalingen eller gjentatte ganger er forsinket med betalingen slik at det samlet må anses som et vesentlig avtalebrudd, har Semantix rett til å heve oppdraget. Semantix har da krav på erstatning fra kunden for det arbeidet som er utført frem til heving av oppdraget, rimelige avviklingskostnader samt rimelig andel av tapt fortjeneste.

D Øvrige vilkår

1 Krenkelse av opphavsrett

Semantix er ansvarlig for at de tjenestene Semantix tilbyr, ikke krenker andres rettigheter som patent, varemerke eller opphavsrett forutsatt og i den grad materiale som leveres til Semantix, og som skal ligge til grunn for Semantix’ tjenester, ikke krenker andres rettigheter som patent, varemerke eller opphavsrett. Kunden er ansvarlig for at materialet som leveres til Semantix, og Semantix’ behandling av materialet, ikke krenker andres immaterielle rettigheter. Kunden skal holde Semantix skadesløs for eventuelle krav fra tredjepart i forbindelse med Semantix’ oppdrag for kunden.

2 Ansvarsbegrensning

Kunden kan ikke, utover det som uttrykkelig fremgår av disse allmenne vilkårene, kreve erstatning fra Semantix i forbindelse med oppdraget. Kunden har ikke krav på erstatning for produksjonstap, tapt fortjeneste av enhver art, tapte besparelser, tap av data eller krav fra tredjepart med unntak av idømt erstatningsansvar for rettsmangler eller annen indirekte skade. Ved levering av oppdrag på elektronisk måte eller via elektronisk datamedium (f.eks. CD-plate) er Semantix ikke ansvarlig for skade forårsaket av såkalt datavirus eller andre problemer utenfor Semantix’ kontroll. Semantix er ikke ansvarlig for problemer som oppstår hos kunden på grunn av kundens bruk av oppdragsresultatet, eller for problemer som kan henføres til kundens eller andres tekniske utstyr eller programvare. Semantix og Semantix’ underleverandørers ansvar er begrenset til kontraktssummen eksklusiv merverdiavgift eller et avtalt estimat. Eventuelle dagbøter kommer til fradrag i erstatningssummen.

Krav om skadeserstatning skal, for å gi rett til erstatning, meddeles Semantix skriftlig snarest etter at skaden oppdages, og senest seks (6) måneder etter at oppdraget er fullført.

3 Force majeure

Semantix er ikke ansvarlig for tap som kan oppstå dersom levering fra Semantix eller Semantix’ underleverandører blir forsinket på grunn av uforutsette omstendigheter som er utenfor Semantix’ eller underleverandørens kontroll, herunder, men ikke begrenset til, sykdom, brann, lynnedslag, naturkatastrofe, streik, boikott, arbeidskonflikt, krig, mobilisering eller uforutsett militær innkalling av tilsvarende omfang, valutarestriksjoner, feil eller mangler på energiforsyning, teleforbindelser inklusiv nettverkskommunikasjon, opprør, opptøyer eller lignende omstendigheter eller uforutsette myndighetstiltak.

4 Om angrerett ved forbrukerkjøp

For det tilfellet at Kunden er forbruker, gjelder reglene i angrerettsloven og lov om forbrukerkjøp kap 8, for Kundens angrerett. Dette innebærer at dersom levering har begynt med Kundens uttrykkelige forhåndssamtykke, og Kunden har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen, vil angreretten falle bort ved levering av ytelsen.

En Kunde som er forbruker kan avbestille oppdraget inntil levering, mot å betale erstatning for påløpte utgifter for det utførte.

5 Gjeldende lov og domstol

Disse allmenne vilkårene skal tolkes og anvendes i henhold til norsk lov.

Eventuelle tvister mellom partene vedrørende denne avtalen skal avgjøres ved ordinært søksmål. Oslo tingrett anses som rette verneting.