Språk gir vekst

Språk gir vekst

Det finnes forskning som viser at både små og mellomstore svenske bedrifter bruker færre språk i kundekommunikasjonen enn tilsvarende bedrifter i andre europeiske land. Tyske og danske bedrifter bruker i snitt 12 språk, franske bedrifter 8 mens svenske bedrifter kun bruker 3.

Publisert 09.03.2015

Forskjellene viser seg også i antall eksportland per bedrift, der Tyskland har 11 land per bedrift, Frankrike 8 og Sverige bare 4. På grunn av manglende flerspråklighet går 20 % av de små og mellomstore svenske bedriftene glipp av eksporthandel. Samme tall for Tyskland er 8 % og for Danmark bare 4 %. Det er tydelig at språk begrenser den svenske eksporten unødvendig og gjør den sårbar når vi med språk som verktøy kunne nådd nye vekstmarkeder og samtidig fått en bedre geografisk spredning og eksportutvikling.

Flere språk gir mer handel

"Men Sverige er jo allerede en eksportnasjon", innvender du sikkert. Og det er helt sant. Men i dag svarer cirka 100 bedrifter for to tredeler av eksporten, og av disse står en gruppe på 10 bedrifter for hele 40 %. Dette gjør oss sensitive for enkelte bedrifters fremgang og motgang, oppkjøp og produksjonsbeslutninger. Språk er ikke bare et stort vekstpotensiale for små og mellomstore bedrifter, men økt eksport fra flere bedrifter gjør også Sverige som nasjon mindre sårbar med tanke på handelsbalanse og sysselsetting.

Å kunne forstå er avgjørende

Som forbrukere er 30 % av oss ikke særlig interessert i å handle på nettet hvis vi ikke forstår informasjonen ordentlig (og det gjelder generelt – det er dessuten geografiske forskjeller). Asiater er minst tilbøyelige til å handle i slike situasjoner, og selv russere forholder seg svært avventende til det. Svensker tilhører den gruppen som føler seg mest komfortable, men dette er jo størst fordel for utenlandske bedrifter som vil lokke til seg svenske kunder.

Vi forbrukere blir stadig bedre i engelsk og beveger oss mer verdensvant blant informasjon og brukergrensesnitt. Men innerst inne er vi tross alt mest bekvemme med vårt eget morsmål. Det finnes undersøkelser som tydelig viser at hvis vi kan velge mellom en engelsk eller en lokalisert versjon av en programversjon, er det 4,5 ganger større sjanse for at vi velger den lokaliserte. 67 % ville dessuten gjøre det selv om det lokaliserte produktet er dyrere! Skulle det være slik at den engelskspråklige varen heller ikke har produktinformasjon på det lokale språket, er det ganske sikkert at kunden ikke en gang kommer til å se nærmere på den – og enda mindre kjøpe den.

Uutnyttet potensiale

Språkøkonomi er et moderne tverrvitenskapelig område som handler om den økonomiske betydningen av språk, språkbruk og språkkunnskaper. Det finnes nemlig konkrete økonomiske merverdier å hente for både enkeltpersoner som bedrifter og nasjoner. Forskning innenfor språkøkonomi anslår at språkbarrierer reduserer den bilaterale handelen med opptil 75–170 %, og ifølge organisasjonen Företagarna kan språkkunnskaper utgjøre en forskjell på mellom 7 % og 43 % i internasjonale forretninger.

Å øke den geografiske rekkevidden er en av de beste og naturligste måtene å oppnå vekst på. Vi må slutte med å betrakte oversettelse og lokalisering bare som en kostnad, og i stedet se på det som en investering – en investering nært knyttet til vekst.

Snakk slik at kundene forstår

Willy Brandt, Vest-Tysklands tidligere forbundskansler, skal på 70-tallet ha sagt "If I’m selling to you, I speak your language. If I’m buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.”. Dette er faktisk like sant i dag. Som kunder er vi fire ganger mer tilbøyelige til å handle fra et nettsted hvis det "snakker" vårt eget språk.

Interessante fakta:

  • Drøyt halvparten av forbrukerne på nettet foretrekker å handle fra nettsteder som bruker deres eget morsmål. For de med mer begrensede engelskkunnskaper stiger tallet til 4 av 5.
  • Av de forbrukerne som har begrensede engelskkunnskaper, velger 7 av 10 svært sjelden eller aldri å handle fra et engelskspråklig nettsted. Tallet blir høyere, 9 av 10, for de som har utilstrekkelige engelskkunnskaper.
  • 37 % av nettforbrukerne bruker mer tid på nettsteder med informasjon på sitt eget morsmål. Nesten en femdel boikotter engelskspråklige nettsteder fullstendig.
  • Flere undersøkelser viser tydelig at selv om man behersker et fremmedspråk, betyr det ikke automatisk at man foretrekker det
    – faktisk vil også forbrukere som behersker engelsk, heller velge varer med informasjon på sitt morsmål, hvis de kan velge.
Kontakt oss

Siste blogginnlegg